tel.: 58/ 551 88 59, fax: 58/ 551 87 90

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW MATERIAŁÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG (OWDU) OBOWIĄZUJĄCE W ZAMÓWIENIACH UDZIELANYCH PRZEZ BAUHAUS SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKI TWORZACE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WSPÓLNIE Z BAUHAUS SP. Z O.O.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ogólne Warunki Dostaw i Świadczenia Usług (OWDU) ustalone w niniejszym dokumencie, stanowią integralną część Zamówienia wystawionego przez BAUHAUS sp. z o.o. (dalej: BAUHAUS) lub spółkę tworząca wspólnie z BAUHAUS sp. z o.o. grupę kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Spółkę z grupy kapitałowej), na wykonanie dostaw Materiałów i/lub na świadczenie usług oraz są wiążące dla Dostawcy w zakresie realizacji dostaw i/lub świadczenia usług objętych Zamówieniem złożonym przez BAUHAUS lub Spółkę z grupy kapitałowej  (dalej: Zamówienia ). Zamówienie może być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń. Dostawa Materiałów i świadczenie Usług przez jakiegokolwiek  Dostawcę na rzecz BAUHAUS lub Spółki z grupy kapitałowej następuje wyłącznie na podstawie poniższych OWDU. Niniejsze OWDU obowiązują dla wszystkich Dostaw i Usług realizowanych przez Dostawcę na rzecz BAUHAUS lub Spółki z grupy kapitałowej, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny (domniemanie obowiązywania OWDU we wszystkich umowach zwieranych przez BAUHAUS lub Spółkę z grupy kapitałowej). Możliwość stosowania ogólnych warunków Dostawcy do zamówień BAUHAUS oraz zamówień Spółek z grupy kapitałowej jest wyłączona.

Ilekroć, w niniejszych OWDU mowa jest o BAUHAUS, należy przez to rozumieć odpowiednio BAUHAUS i/lub Spółkę z grupy kapitałowej.

 

1.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.1 W ramach realizacji Zamówienia Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i/lub uzyskania oraz dostarczenia BAUHAUS w częściach lub całości Materiałów zgodnie z asortymentem, terminami i cenami jednostkowymi określonymi w Zamówieniu, i/lub wykonania Usługi w częściach lub całości zgodnie z warunkami, terminami i cenami jednostkowymi określonymi w Zamówieniu

1.1.2 Materiałami w rozumieniu niniejszych OWDU są wyroby, materiały, urządzenia objęte Zamówieniem BAUHAUS, których dostawy i sprzedaży zobowiązał się Dostawca.

1.1.3 Usługami w rozumieniu niniejszych OWDU są wszelkie świadczenia, do których wykonania Dostawca zobowiązał się na podstawie Zamówienia, w tym w szczególności produkcja, dystrybucja, marketing, sprzedaż i dostarczanie usług określonych w Zamówieniu.

1.1.4 Dostawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie Zamówienia BAUHAUS zobowiązała się do dostawy i sprzedaży BAUHAUS Materiałów i/lub świadczenia usług.

1.1.5 Dostawa obejmuje wszystkie inne składniki, usługi i/lub czynności potrzebne dla uzyskania, dostarczenia i przekazania BAUHAUS, włącznie z przekazaniem praw własności, Materiałów w stanie i kondycji odpowiadającym ich umówionemu przeznaczeniu i Zamówieniu.

1.1.6 Usługa jest wykonywana z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Dostawcę działalności oraz obejmuje wszelkie czynności wymagane dla prawidłowego jej wykonania.

1.1.7 Dostawa i Usługa obejmuje zapewnienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i opakowań Materiałów, przeprowadzenie badań, prób i testów, terminowe przedłożenie BAUHAUS wszelkich wymaganych dokumentów wymaganych Zamówieniem oraz zabezpieczenia prawidłowej obsługi w zakresie usunięcia wad i usterek Materiałów w okresie gwarancyjnym i/lub rękojmi.

 

1.2 OŚWIADCZENIA DOSTAWCY

1.2.1 Dostawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, licencje oraz potencjał i zasoby niezbędne i wystarczające do prawidłowego wykonania dostawy i/lub usługi.

1.2.2 Dostawca oświadcza, że dostarczane Materiały są nowe, produkowane są według wymagań obowiązujących norm i prawa oraz posiadają wszelkie stosowne aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do ich stosowania i spełniać będą wszystkie wymagania określone w Zamówieniu.

1.2.3 Dostawca oświadcza, że dostarczane Materiały stanowią, na moment dostarczenia BAUHAUS, własność Dostawcy oraz nie będą przedmiotem zajęć, obciążeń, sporów, postępowań prawnych, podatkowych i/lub celnych.

1.2.4 Dostawca oświadcza, iż posiada umiejętności, wiedzę, doświadczenie i wszelkie określone prawem wymogi niezbędne do wykonania Usługi, a także, iż wykona Usługę z najwyższą starannością.

1.2.5 Dostawca przyjmuje na sobie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.

1.2.6 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób, z których usług korzysta przy realizacji Zamówienia.

1.2.7 W przypadku uszkodzenia, utraty Materiałów podczas transportu, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez BAUHUAS w związku z takim zdarzeniem w pełnej wysokości , tj. w szczególności przy uwzględnieniu utraconego zysku BAUHAUS jak i kar umownych, które BAUHAUS zobowiązany był zapłacić w związku z niewywiązaniem się przez BAUHUAS z zawartych umów.

 

 

 

2 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I/LUB USŁUGI

 

2.1 DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW/WYKONANIE USŁUGI

2.1.1 Dzień dostawy Materiałów i/lub wykonania Usługi każdorazowo określony będzie w Zamówieniu, a dokładna godzina dostawy Materiałów bądź odbioru Usługi będzie każdorazowo ustalana z BAUHAUS.

2.1.2 Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy – dnia bądź godziny – przez Dostawcę, BAUHAUS będzie uprawniona do rozładowania Materiału w dogodnym dla niej terminie, a Dostawca nie będzie uprawniony do żądania z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

2.1.3 Strony uzgadniają że termin płatności będzie liczony od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia Materiałów BAUHAUS zgodnie z warunkami Zamówienia i/lub wykonania Usługi zgodnie z warunkami Zamówienia i zaakceptowania Usługi przez BAUHAUS.

2.1.4 Dostawca dostarczy, a BAUHAUS odbierze Materiały w miejscu określonym w Zamówieniu.

2.1.5 Załadunek Materiałów na pojazdy, ich dostawa oraz ich zabezpieczenie w trakcie transportowania (w tym koszt ubezpieczenia) wykona na swój wyłączny koszt i ryzyko Dostawca.

2.1.6 Wraz z dostarczeniem Materiałów i/lub wykonaniem Usługi Dostawca dostarczy BAUHAUS wszelkie dokumenty wymagane Zamówieniem i obowiązującym prawem oraz dokumenty umożliwiające jednoznaczną identyfikację dostarczanych Materiałów bądź wykonanej Usługi jak również potwierdzające ich ilość, jakość oraz zgodność z warunkami Zamówienia.

2.1.7 Wstępny ilościowy odbiór Materiałów nastąpi po ich rozładowaniu w miejscu ich odbioru zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu.

2.1.8 Odbiór Materiałów potwierdzony zostanie dokumentem odbioru. Strony ustalają i całkowicie zgadzają się z tym, że uwagi co do odbioru ilościowego oraz jakościowego można składać w ciągu 7 dni roboczych od dostawy.

2.1.9 Jeżeli w trakcie odbioru ujawnią się wady jakościowe i/lub ilościowe Materiałów bądź wykonanych Usług, BAUHAUS może w części lub całości odmówić ich odbioru. W takiej sytuacji BAUHAUS nie ma obowiązku zapłaty za dostarczone Materiały bądź wykonane Usługi do czasu ich naprawy, dokończenia, wymiany i/lub uzupełnienia na wolne od wad.

2.1.10 Strony uzgadniają i całkowicie zgadzają się z tym, że wszelkie zapisy dokonane na dokumentach odbioru w trakcie odbioru, przez osobę odbierającą są wiążące i równoznaczne z zgłoszeniem reklamacji.

2.1.11 W razie, gdy zgodnie z warunkami Zamówienia, rozładunek Materiałów w miejscu ich dostawy stanowić będzie obowiązek BAUHAUS. Dostawca dokona dostawy materiałów, środkami umożliwiającymi BAUHAUS dokonanie bezpiecznego rozładunku żurawiem wieżowym. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych środków do rozładunku takich jak np. uchwyty hakowe, zawiesia, trawersy, dodatkowe liny, zaczepy widłowe, dodatkowe komplety lin, itd. Ich dostarczenie jest obowiązkiem Dostawcy. Strony ustalają, że o konieczności ich zastosowania jak i o sposobie rozładunku Dostawca przekaże informację BAUHAUS min. 3 dni robocze przed planowaną dostawą.

2.1.12 Materiały, które nie zostały odebrane przez BAUHAUS, ze względu na ich wady jakościowe bądź ilościowe, mogą być, w uzgodnieniu z BAUHAUS i w terminie przez BAUHAUS wskazanym, pozostawione przez Dostawcę w miejscu ich dostarczenia na koszt i ryzyko Dostawcy do momentu ich wymiany i/lub uzupełnienia zgodnie z warunkami Zamówienia, nie dłużej jednak niż termin wskazany przez BAUHAUS.,

 

 

3. WYNAGRODZENIE

 

3.1 CENY JEDNOSTKOWE MATERIAŁÓW I USŁUG

3.1.1 Walutę i ceny jednostkowe Materiałów oraz Usługi określa Zamówienie.

3.2 WYSTAWIANIE FAKTUR

3.2.1 Należna Dostawcy za należyte wykonanie Zamówienia kwota płatna jest po należytym wykonaniu przez Dostawcę zobowiązań (realizacja całego Zamówienia bądź wykonanie całości Usługi), na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, która zostanie wystawiona w oparciu i będzie zgodna z dokumentami odbioru, a także pod warunkiem braku zastrzeżeń ze strony BAUHAUS co do ilości i jakości dostarczonego Materiału/wykonanej Usługi oraz prawidłowości, w tym terminowości, wykonania Zamówienia .

3.2.2 Płatność wykonana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT.

3.2.3 Dostawca jest zobligowany do:

A. zamieszczenia na fakturze numeru referencyjnego Zamówienia otrzymanego od BAUHAUS;

B. dołączenia do faktury obustronnie podpisanego dokumentu odbioru Materiałów bądź Usługi zatwierdzonego przez BAUHAUS;

C. jeżeli znajduje zastosowanie wskazania na fakturze budowy BAUHAUS, którego świadczenie dotyczy (określone w Zamówieniu);

D. doręczenia faktury na adres : BAUHAUS Sp. z o.o. 81-815 Sopot, ul. Tatrzańska 19, lub odpowiednio na adres siedziby Spółki z grupy kapitałowej

E. doręczenia wraz z fakturą dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku Materiałowego w zakresie zamówienia określonych w Zamówieniu, w szczególności takich jak: Atesty , Aprobaty, Deklaracji Zgodności ,Świadectwa Dopuszczenia itp.

3.2.4 W razie nie wykonania przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych wyżej w pkt 3.2.3, BAUHAUS uprawniony będzie do odesłania faktury do Dostawcy z podaniem powodu odmowy akceptacji, wobec czego roszczenie Dostawcy wobec BAUHAUS o zapłatę będzie niewymagalne do daty wykonania przez Dostawcę obowiązków opisanych wyżej w pkt. 3.2.3

3.2.5 Jeśli dotyczy oraz jeśli BAUHAUS nie wskaże inaczej, jedna faktura VAT może dotyczyć tylko jednej budowy wskazanej w Zamówieniu.

3.3 PŁATNOŚCI

3.3.1 Termin zapłaty kwot należnych Dostawcy jest określony w Zamówieniu. Płatności wykonywane będą przez BAUHAUS w następny roboczy poniedziałek po upływie terminu wskazanego w Zamówieniu liczonego od momentu otrzymania przez BAUHAUS od Dostawcy prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT.

3.3.2 Za datę dokonania zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego BAUHAUS.

3.3.3 Wysokość odsetek za opóźnienie w dokonaniu płatności wynosi 2,5 % w stosunku rocznym, przy czym wskazana stopa procentowa może ulec pomniejszeniu za zgodą obu stron.

 

3.4 CENY JEDNOSTKOWE

3.4.1 Ceny jednostkowe Materiałów/Usługi opisane w Zamówieniu nie zawierają podatku VAT.

3.4.2 Ceny jednostkowe Materiałów/Usługi i każdego z ich składników nie będą podlegać zmianie, waloryzacji, rewizji i/lub uaktualnianiu w trakcie trwania Zamówienia i/lub Umowy łącznie z okresem gwarancji i rękojmi, jeżeli inaczej nie będzie wskazane w Zamówieniu i/lub Umowie i obejmują wszystkie niezbędne koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem rysunków warsztatowych, uzyskaniem praw autorskich do projektów, wytworzeniem/ uzyskaniem, prawidłowym dostarczeniem i wydaniem Materiałów włącznie z kosztami zważenia, zmierzenia, opakowania, załadunku na środek transportu, transportu Materiałów do miejsca dostarczenia wskazanego w Zamówieniu oraz ich ubezpieczenia w transporcie, chyba, że Strony inaczej postanowią w Zamówieniu/Umowie. W przypadku wykonania projektów lub innych dzieł w rozumieniu prawa autorskiego, Dostawca zobowiązany jest do przekazania BAUHAUS ich oryginałów. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych dzieł przechodzą na BAUHAUS. Wykonawca wyraża także zgodę na korzystanie przez BAUHAUS z praw zależnych, w tym prawa do zmiany projektów. Wynagrodzenie z tego tytułu ujęte jest w kwocie, o której mowa w punkcie 3.4.1.

3.4.3 Ceny jednostkowe Materiałów/Usług nie będą podlegać zmianie w przypadku rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonymi ilościami Materiałów wykonanymi ilościami Usług, a orientacyjnymi ich ilościami podanymi w Zamówieniu/Umowie.

3.4.4 Brak osiągnięcia „ilości deklarowanej” ze strony Nabywcy nie będzie stanowił podstaw dla zmiany cen jednostkowych Materiałów/Usług.

 

 

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

4.1 Dostawca udziela BAUHAUS gwarancji jakości na okres minimum 24 miesiące.

4.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady Materiałów i/lub wykonanej Usługi na podstawie przepisów regulujących rękojmię za wady. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął terminu do złożenia przez BAUHAUS zastrzeżeń na dostarczony Materiał bądź wykonaną Usługę, chyba że inny okres został ustalony w Zamówieniu.

4.3 Bieg terminu gwarancji na Materiały rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął terminu do złożenia przez BAUHAUS zastrzeżeń na dostarczony Materiał i/lub wykonaną Usługę.

4.4 Dokument gwarancji zostanie BAUHAUS wydany nie później niż w dacie odbioru Materiałów przez BAUHAUS z miejsca odbioru wskazanego w Zamówieniu bądź odbioru wykonanej Usługi.

4.5 Gwarancja na dostarczone Materiały bądź wykonane Usługi obejmuje wszelkie naprawy, usługi serwisowe i/lub wymiany, które okażą się konieczne do przeprowadzenia, jak również koszty wynikające z dostawy jakichkolwiek uzupełniających usług i zadań wymaganych w celu poprawy jakichkolwiek wad, jak również koszty wynikające z napraw wykonanych przez osoby trzecie, ilekroć te naprawy wynikają z wad Materiałów.

4.6 Dostawca zobowiązuje się do usunięcia w okresie gwarancji lub rękojmi wad zgłoszonych przez BAUHAUS na własny koszt w terminie wskazanym przez BAUHAUS, jednak nie dłuższym niż 7 dni, bez względu na rodzaj zgłoszonej wady.

 

 

5. KARY UMOWNE

 

5.1 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z Zamówienia, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty BAUHAUS następujących kar umownych:

A. w razie opóźnienia w dostarczeniu Materiałów lub wykonania Usługi – w wysokości 1% wartości Zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu podanego w Zamówieniu;

B. w razie opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad i/lub usterek Materiałów, wykonanej Usługi lub dostarczenia Materiałów wolnych od wad – w wysokości 1% wartości Zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez BAUHAUS lub wynikającego z Zamówienia;

C. za odstąpienie od realizacji Zamówienia przez BAUHAUS z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 25% wartości Zamówienia brutto.

5.2 W razie przekazania przez Dostawcę nieprawdziwych, niewyjaśnionych lub spornych informacji na temat BAUHAUS – w tym dot. rozliczeń finansowych między Dostawcą a BAUHAUS – do biura informacji gospodarczej działającego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych bądź jakiegokolwiek innego podmiotu, w wyniku, czego BAUHAUS narażona zostanie na utratę zaufania niezbędnego jej do prowadzenia działalności lub przekazana informacja w jakikolwiek inny sposób wpłynie lub będzie mogła wpłynąć negatywnie na działalność prowadzoną przez BAUHAUS, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz BAUHAUS kary umownej w wysokości 50000 zł.

5.3 W przypadku zwiększenia przez Dostawcę łącznej ceny zamówionego towaru bądź usługi w okresie od przyjęcia zamówienia do jego wykonania bądź też odmowy jego wykonania – niezależnie od przyczyn – Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz BAUHUAS  – niezależnie od innych kar umownych – karę umowną w wysokości trzykrotności różnicy między zwiększoną ceną (za taką samą ilość towaru jak w pierwotnym zamówieniu) a ceną określoną w przyjętym do realizacji zamówieniu za cały towar.

5.4 BAUHAUS zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1 BAUHAUS uprawniony będzie odstąpić od Zamówienia/Umowy, jeżeli:

A. W stosunku do Dostawcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub złożono oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, postępowania układowego albo też prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec majątku Dostawcy, a także w przypadku podjęcia uchwały lub innej decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Dostawcy.

B. Dostawca opóźnia się w realizacji zobowiązań o okres dłuższy niż 2 dni.

C. Dostawca dostarcza Materiały niezgodne ilościowo bądź jakościowo z Zamówieniem lub wykonuje Usługę w sposób sprzeczny z Zamówieniem, przepisami prawa bądź z ustalonym zwyczajem   .

6.2 W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem / Umową oraz niniejszymi OWDU zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

6.3 Dostawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody BAUHAUS, przenieść na osobę trzecią swoich praw jak również wierzytelności wymagalnych i przyszłych, przysługujących Dostawcy na podstawie udzielonego Zamówienia.

6.4 Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby BAUHAUS.

 

Tutaj wersja w PDF
tutaj pdf do pobrania

Tutaj wersja w PDF ważna do dnia 28.05.2017
tutaj pdf do pobrania

Kontakt
bauhaus.com.pl ul. Tatrzańska 19 81-815 Sopot tel. 58/ 551 88 59 email: